️ شرکت دانش بنیان ایرانی کیت تشخیص مولکولی کرونا را ساخت

️ شرکت دانش بنیان ایرانی کیت تشخیص مولکولی کرونا را ساخت با ساخت این کیتها دیگر تشخیص بیماری کرونا با کیتهای ساخته شده در ایران انجام میشود.به گفته مدیر توسعه کسب و کار شرکت پیشتاز طب آنها دستورالعمل دو کشور آمریکا و چین را در کیتهای خود به کار بردهاند و در حال حاضر توانستهاند مرحله تولید انبوه را نیز به موفقیت برسانند.