️ نمایشگاه بینالمللی تهران یک نقاهتگاه دوهزار تختخوابی شد

️ نمایشگاه بینالمللی تهران یک نقاهتگاه دوهزار تختخوابی شد شماری از کاربران در شبکه های اجتماعی با اشاره به تصاویر منتشرشده از این مرکز، آن را نقاهتگاهی بدون امکانات و صرفاً برای دور کردن مبتلایان از بیمارستانها قلمداد کردهاند. با این حال برخی گزارش ها حکایت از این دارد که این محل در کنار دوهزار تخت، امکاناتی درمانی و پزشکی نیز دارد.