️ نمایشگاه بینالمللی تهران یک نقاهتگاه دوهزار تختخوابی شد

️ نمایشگاه بینالمللی تهران یک نقاهتگاه دوهزار تختخوابی شد شماری از کاربران در شبکه های اجتماعی با اشاره به تصاویر منتشرشده از این مرکز، آن را نقاهتگاهی بدون امکانات و صرفاً برای دور کردن مبتلایان از بیمارستانها قلمداد کردهاند. با این حال برخی گزارش ها حکایت از این دارد که این محل در کنار دوهزار تخت، امکاناتی درمانی و پزشکی نیز دارد.

️ شرکت دانش بنیان ایرانی کیت تشخیص مولکولی کرونا را ساخت

️ شرکت دانش بنیان ایرانی کیت تشخیص مولکولی کرونا را ساخت با ساخت این کیتها دیگر تشخیص بیماری کرونا با کیتهای ساخته شده در ایران انجام میشود.به گفته مدیر توسعه کسب و کار شرکت پیشتاز طب آنها دستورالعمل دو کشور آمریکا و چین را در کیتهای خود به کار بردهاند و در حال حاضر توانستهاند مرحله تولید انبوه را نیز به موفقیت برسانند.